NO WASTING TIME!

Rabu, 10 Juli 2019

PAMBAGYAHARJA NGUNDUH MANTU (BOYONG PENGANTEN)


HATUR PAMBAGYAHARJA

PAHARGYAN NGUNDUH MANTU (BOYONG PENGANTEN)

Kula nuwun
Assalamualaikum  Wr  Wb.
Kawilujengan, kamulyan minggahipun katentreman, mugi tansah kajiwa saha kasarira dhumateng hangga panjenengan sedaya dalasan kula.
Para pinisepuh saha sesepuh ingkang satuhu kinabekten, sumrambahipun dhumateng para tamu kakung saha putri ingkang winantu ing pakurmatan.
Nuhoni dhawuhipun Bp ..................................... kekalih, keparenga kula matur ing ngarsa panjenengan sedaya, namung sak derengipun kula nglajengaken matur, langkung rumiyin sumangga kula dherekaken sesarengan ngunjukaken puji syukur wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Kawasa, ingkang sampun paring kasarasan, kawilujengan saha katentreman dhumateng panjenengan sedaya dalasan kula, satemah ngantos ing titi wanci punika panjenenga lan kula taksih saget makempal manunggal wonten ing wisma pahargyan kanthi manggih suka basuki.
(Wigatosing atur kula minangka sesulih saking Bp ............... kekalih kepareng matur wonten ngarsa panjenengan sedaya awit bombonging manah, ingkang hamengku gati sampun ngawuningani semanten kathahipun para tamu engkang kepareng lenggah ing sasana pahargyan, kanthi makaten Bp ....................kekalih mboten kuwawi matur piyambak, namung kandheg wonten ing jangga kewala.)
Para tamu kakung saha putri ingkang winantu bagya mulya, minangka babaring atur, kepareng kula ngambali ngaturaken pambagya wilujeng rawuh saha gunging panuwun ingkang tanpa pepindan, awit saking rawuh panjenengan sedaya. Maliginipun dhumateng besan sekaliyan jangkep sakpendherek ingkang kula tresnani, mugi panjenengan sedaya keparenga lelenggahan kanthi suka mardikaning manah, nganthos dumugi pari-purnaning pahargyan [pawiwahan] ing kalenggahan punika.
Para tamu kakung saha putri ingkang winengku ing karahayon, panyuwunipun saking Bp................................ kekalih, mugi wonten keparengipun para tamu kakung saha putri  paring pandonga dhumateng putra penganten sekaliyan, mugi ing mangkenipun putra ingkang nembe kaboyong punika, sageta ngabekti dhumateng Gusti Allah SWT miwah mituhu dhumateng tiyang sepuhipun kekalih, lan mboten kesupen sageta labuh labet dhumateng bebrayan agung ing masyarakat.
Atur saklajengipun Bp ..................................... kekalih ugi ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami dhumateng sanak kadang, mitra pitepangan sedaya ingkang sampun kepareng hanyengkuyung saha paring tali asih menapa dene pambiyantu ingkang arupi punapa kemawon, awit peparing panjenengan kalawau saget ndamel enthenging sesanggan  ingkang hamengku gati, sepisan malih hangaturaken agunging panuwun.
Awit saking panyengkuyung panjenengan sedaya, ingkang hamengku gati mboten saget caos piwales menapa-menapa, namung sedaya kalawau kahaturaken wonten ngarsanipun ingkang Maha Kawasa, mugi-mugi kanthi kesaenan panjenengan pinaringan lelintu ingkang samurwat saha saget dados amal ingkang sae maliginipun  dhumateng pribadi panjenengan piyambak-piyambak.
Hambokbilih hanggenipun nampi rawuh panjenengan sedaya saha hanggenipun caos papan palenggahan saha sanes-sanesipun, kirang mrananani saha kirang trep kaliyan kalenggahan panjenengan sedaya,  Bp.......................................... kekalih nyuwun agunging pangapunten.
Ndungkap atur saklajengipun, panyuwunipun Bp ....................................... kekalih, dhumateng para tamu kakung saha putri ingkang sampun kepareng lenggah wonten ing sasana pahargyan boyong penganten punika, kasuwun hanglajengaken lelenggahan ngantos paripurnaning pahargyan.
Makaten menggah atur kula, kula minangka sulihipun ingkang hamengku gati, wonten kirang saha langkungipun hanggen kula matur, kula nyuwun agunging  pangapunten.
Cekap semanten, matur nuwun.

Wassalamualaikum  Wr.  Wb.

(Sanggar Tresno Budaya Surakarta - 085-6006-999-26)

0 komentar: