NO WASTING TIME!

Mendamba UN yang Jujur

OPINI | Dimuat di Jurnal Nasional pada Senin 18 April 2011

Sertifikasi Otomatis Cetak Guru Profesional?

Dimuat di Harian Solopos pada Selasa 4 Nopember 2008

Wajah Bopeng Pendidikan Kita

Refleksi Hardiknas

Kaji Ulang Ujian Nasional

Dimuat di Jurnal Nasional pada Sabtu 11 Mei 2013

Setelah RSBI dibubarkan

OPINI | Sutrisno, Guru SMPN 1 Wonogiri

Senin, 11 November 2019

KISI-KISI PENILAIAN AKHIR SEMESTER GASAL TAHUN 2019/2020


Kisi-Kisi Penilaian Akhir Semester Gasal
Tahun Pelajaran 2019/2020

SMP NEGERI 1 WONOGIRI

Mata Pelajaran : Bahasa Inggris

Kelas 7 DOWNLOAD disini
Kelas 8 DOWNLOAD disini
Kelas 9 DOWNLOAD disini

Jangan lupa IKUTI Blog ini ya guys...

www.trisnosolo.com

Kamis, 19 September 2019

PERANGKAT INSTRUMEN PEMETAAN MUTU PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAHPerangkat Instrumen Pemetaan Mutu Pendidikan Radar dan Menengah.

TINGKAT SMP

DOWNLOAD DI SINI

Semoga bermanfaat...

Like & Subscribe
my YouTube Channel trisnosolo

https://www.youtube.com/channel/UCXrpUBUWm9eEKlI1-9r8YFw

Kamis, 12 September 2019

KISI-KISI BAHASA INGGRIS PTS GASAL 2019/2010KISI-KISI BAHASA INGGRIS PTS GASAL 2019/2010


KELAS VII DOWNLOAD DI SINI
KELAS VIII DOWNLOAD DI SINI
KELAS IX DOWN0LOAD DI SINI

Semoga bermanfaat...

Like & Subscribe
My YouTube channel trisnosolo

https://www.youtube.com/channel/UCXrpUBUWm9eEKlI1-9r8YFw

Kamis, 11 Juli 2019

TULADHA PANDONGA PAHARGYAN PENGANTEN ADAT JAWA

TULADHA PANDONGA
PAHARGYAN PENGANTEN ADAT JAWA
Yaa Allah, ya Rohman 
Mugi Paduka ndadosaken pernikahan punika pernikahan ingkah kebak barokah 
Dados pambukaning rahmat kagem penganten kekalih, 
saha tiyang sepuhipun, keluarga lan sedaya ummat 
Pernikahan ingkang saged nyampurnakaken iman saha Islamipun 
Pernikahan ingkang saget ndadosaken peganten kekalih tansah sabar lan syukur 
Pernikahan ingkang saged ndadosaken penganten kekalih langkung dewasa 
Saged ndadosaken margi kagem penganten kekalih pinaringan welas asih saking Paduka 

Ya Allah, ya Ghoffar 

Mugi Paduka paring pangapunten dhumateng penganten kekalih, awit sedaya kalepatan saha kekhilafanipun...... 
Saha kalepatan dhumateng tiyang sepuhipun, miwah kalepatan sanes-sanesipun 
Mugi keparenga Paduka paring dhumateng penganten kekalih qalbu ingkang suci lan niat ingkang jejeg 
Mugi keparenga Paduka paring dhumateng penganten kekalih tekad ingkang kiat 
Mugi penganten kekalih Paduka tedahaken margi ingkang dipun Ridhai 
Mugi keparenga penganten kekalih Paduka reksa saking panggodaning Syetan supados saged nglampahi gesang bebrayan ingkang sae 

Ya Allah ya Ahad 

Mugi kepareng Paduka paring dhumateng penganten kekalih manah ingkang manunggal 
Kados dene Paduka manunggalaken Adam lan Hawa 
Kados dene Paduka ndadosaken welas lan asih antawisipun Rasulullah lan Khadijatul Kubra 
Kados dene Paduka ndadosaken welas lan asih ingkang tulus antawisipun Ali bin Abi Thalib lan Fatimatus Zahra 

Ya Allah ya Wadud 
Mugi kepareng Paduka paring dhumateng penganten kekalih Tresna trinesnanan rikala caket 
Ingkang tansah njagi satunggal lan satunggalipun rikala tebih 
Ingkang tansah sami caos panglipur rikala susah 
Ingkang sami caos pepenget supados tansah taat 
Ingkang tansah sami caos pandonga kagem kesaenan 
Ingkang tansah sami nyampurnakaken ibadahipun


Robbanaa hablana min azwaajina … dst 
Allohumma aarinal haqqo haqqo… dst 
Robbana aatina fi dunya hasanah… dst
Robbana taqobbal minna innaka anta samiul aliim. Watub alaina innaka anta tawaaburrohiim
Wa shollallohu ala sayyidina … dst

Wassalamu alaikum warahmatullahi wa barokatuh

(Sanggar Tresno Budaya Surakarta - 085-6006-999-26)

Rabu, 10 Juli 2019

PAMBAGYAHARJA NGUNDUH MANTU (BOYONG PENGANTEN)


HATUR PAMBAGYAHARJA

PAHARGYAN NGUNDUH MANTU (BOYONG PENGANTEN)

Kula nuwun
Assalamualaikum  Wr  Wb.
Kawilujengan, kamulyan minggahipun katentreman, mugi tansah kajiwa saha kasarira dhumateng hangga panjenengan sedaya dalasan kula.
Para pinisepuh saha sesepuh ingkang satuhu kinabekten, sumrambahipun dhumateng para tamu kakung saha putri ingkang winantu ing pakurmatan.
Nuhoni dhawuhipun Bp ..................................... kekalih, keparenga kula matur ing ngarsa panjenengan sedaya, namung sak derengipun kula nglajengaken matur, langkung rumiyin sumangga kula dherekaken sesarengan ngunjukaken puji syukur wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Kawasa, ingkang sampun paring kasarasan, kawilujengan saha katentreman dhumateng panjenengan sedaya dalasan kula, satemah ngantos ing titi wanci punika panjenenga lan kula taksih saget makempal manunggal wonten ing wisma pahargyan kanthi manggih suka basuki.
(Wigatosing atur kula minangka sesulih saking Bp ............... kekalih kepareng matur wonten ngarsa panjenengan sedaya awit bombonging manah, ingkang hamengku gati sampun ngawuningani semanten kathahipun para tamu engkang kepareng lenggah ing sasana pahargyan, kanthi makaten Bp ....................kekalih mboten kuwawi matur piyambak, namung kandheg wonten ing jangga kewala.)
Para tamu kakung saha putri ingkang winantu bagya mulya, minangka babaring atur, kepareng kula ngambali ngaturaken pambagya wilujeng rawuh saha gunging panuwun ingkang tanpa pepindan, awit saking rawuh panjenengan sedaya. Maliginipun dhumateng besan sekaliyan jangkep sakpendherek ingkang kula tresnani, mugi panjenengan sedaya keparenga lelenggahan kanthi suka mardikaning manah, nganthos dumugi pari-purnaning pahargyan [pawiwahan] ing kalenggahan punika.
Para tamu kakung saha putri ingkang winengku ing karahayon, panyuwunipun saking Bp................................ kekalih, mugi wonten keparengipun para tamu kakung saha putri  paring pandonga dhumateng putra penganten sekaliyan, mugi ing mangkenipun putra ingkang nembe kaboyong punika, sageta ngabekti dhumateng Gusti Allah SWT miwah mituhu dhumateng tiyang sepuhipun kekalih, lan mboten kesupen sageta labuh labet dhumateng bebrayan agung ing masyarakat.
Atur saklajengipun Bp ..................................... kekalih ugi ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami dhumateng sanak kadang, mitra pitepangan sedaya ingkang sampun kepareng hanyengkuyung saha paring tali asih menapa dene pambiyantu ingkang arupi punapa kemawon, awit peparing panjenengan kalawau saget ndamel enthenging sesanggan  ingkang hamengku gati, sepisan malih hangaturaken agunging panuwun.
Awit saking panyengkuyung panjenengan sedaya, ingkang hamengku gati mboten saget caos piwales menapa-menapa, namung sedaya kalawau kahaturaken wonten ngarsanipun ingkang Maha Kawasa, mugi-mugi kanthi kesaenan panjenengan pinaringan lelintu ingkang samurwat saha saget dados amal ingkang sae maliginipun  dhumateng pribadi panjenengan piyambak-piyambak.
Hambokbilih hanggenipun nampi rawuh panjenengan sedaya saha hanggenipun caos papan palenggahan saha sanes-sanesipun, kirang mrananani saha kirang trep kaliyan kalenggahan panjenengan sedaya,  Bp.......................................... kekalih nyuwun agunging pangapunten.
Ndungkap atur saklajengipun, panyuwunipun Bp ....................................... kekalih, dhumateng para tamu kakung saha putri ingkang sampun kepareng lenggah wonten ing sasana pahargyan boyong penganten punika, kasuwun hanglajengaken lelenggahan ngantos paripurnaning pahargyan.
Makaten menggah atur kula, kula minangka sulihipun ingkang hamengku gati, wonten kirang saha langkungipun hanggen kula matur, kula nyuwun agunging  pangapunten.
Cekap semanten, matur nuwun.

Wassalamualaikum  Wr.  Wb.

(Sanggar Tresno Budaya Surakarta - 085-6006-999-26)

PANAMPI PASRAH NGUNDUH MANTU (BOYONG PENGANTEN)


PANAMPI PASRAH
NGUNDUH MANTU (BOYONG PENGANTEN)

Kula nuwun.
Assalamualaikum Wr  Wb.
Kawilujengan, kamulyan minggahipun katentreman, mugi tansah kajiwa saha kasarira dhumateng hangga panjenengan sedaya dalasan kula.
Para pinisepuh saha sesepuh ingkang satuhu kinabekten, sumrambahipun para tamu kakung saha putri ingkang satuhu luhuring budi, maliginipun Bp....................................... ingkang minangka srayanipun Bp.......................................... sekaliyan. 
Langkung rumiyin sumangga kula dherekaken sesarengan, ngunjukaken puji syukur wonten ing ngarsanipun Gusti ingkang Maha Kawasa, ingkang sampun paring kasarasan, kawilujengan saha katentreman dhumateng panjenengan sedaya dalasan kula, satemah wonten ing titi wanci punika, panjenengan sedaya dalasan kula, taksih saget makempal manunggal wonten ing papan pahargyan kanthi wilujeng.
Kula minangka sulihipun Bp........................................ kekalih, ngaturaken pambagya wilujeng rawuh saha gunging panuwun awit rawuh panjenengan sakpangambyong  wonten ing papan pahargyan punika, wondene anggen panjenengan ngaturaken salam taklim saking Bp.......................................... sekaliyan, kula tampi kanthi atur Wa’alaikum salam Wr  Wb, tumuli badhe kula aturaken dhumateng ingkang hamengku gati.
Ing  saklajengipun hanggen panjenengan masrahaken penganten sarimbit, ugi kula tampi  kanthi bingahing manah, tumuli badhe hanindakaken tata cara pahargyan nut satataning adat ingkang sampun lumampah wonten ing wewengkon mriki. Ing salajengipun kula suwun panjenengan sapangombyong kersa hangestreni saha paring pandonga dhumateng penganten sarimbit lan mugi lampahipun pahargyan tansah manggih wilujeng, kinalisa saking sedaya  rubeda.
Katur Bp.................................... sakpangambyong, hambokbilih pahargyan samangke sampun paripurna, kula namung  ndherek ngaturaken wilujeng kondur, mugi ing mangke konduripun tansah manggih wilujeng, dumugi dalemipun piyambak-piyambak mboten wonten alangan setunggal punapa.
Makaten atur panampi kula, kula minangka sulihipun ingkang hamengku gati, sepisan malih wonten kirang saha langkungipun hanggen kula matur, kula tansah nyuwun agunging pangapunten.
Cekap semanten, matur nuwun
Wassalamualaikum Wr.  Wb.
(Sanggar Tresno Budaya Surakarta 085-6006-999-26)

HATUR PASRAH PENGANTEN (NGUNDUH MANTU)


HATUR PASRAH
PAHARGYAN NGUNDUH MANTU (BOYONG PENGANTEN)

Kula nuwun
Assalamualaikum Wr  Wb.
Kawilujengan, kamulyan minggahipun katentreman, mugi tansah kajiwa kasarira dhumateng hangga panjenengan sedaya dalasan kula.
Para pinisepuh saha sesepuh ingkang satuhu kinabekten, sumrambahipun para tamu kakung saha putri  ingkang satuhu luhuring budi, maliginipun Bp......................................... ingkang minangka srayanipun Bp.......................................... sekaliyan.
Sak derengipun kula nglajengaken matur, langkung rumiyin sumangga kula dherekaken sesarengan ngunjukaken puji syukur wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Kawasa, ingkang sampun paring kasarasan, kawilujengan saha katentreman dhumateng panjenengan sedaya dalasan kula, satemah ing titi wanci  punika, panjenengan sedaya dalasan kula taksih saged makempal manunggal wonten ing papan pahargyan kanthi wilujeng.
Menggah wigatosing pisowan kula, kula minangka srayanipun  Bp................................ kekalih,  ngaturaken salam taklim kanthi atur Assalamualaikum Wr wb,   mugi  kahaturaken dhumateng  ingkang hamengku gati, hatur salajengipun sowan kula dipun sinaraya supados hamasrahaken penganten sarimbit Bg.................................. admajanipun Bp....................................... sekaliyan, ingkang sampun hanjatu krami kaliyan Rara.................................... putra pawestrinipun Bp......................................sekaliyan.
Awit  sedayanipun sampun cekap, pramila penganten sarimbit kula pasrahaken dhumateng panjenengan, mugi ing mangke penganten kekalih kagulawenthah kados dene putranipun piyambak. Ing saklajengipun kula sakpangambyong namung ndherek memuji, mugi lampahipun pahargyan tansah  manggih wilujeng kalis ing sedaya rubeda.
Hambok bilih pahargyan samangke sampun paripurna, kula sakpangambyong  nyuwun pamit saha nyuwun donga pangestu ing mangke wangsul kula tansah manggih wilujeng ing sedayanipun.
Makaten menggah ingkang saget kula aturaken wonten ngarsa panjenengan, mboten kesupen wonten lepat anggen kula sowan sakpangambyong, punapa dene kula ingkang minangka talanging basa, wonten kirang saha langkungipun kula tansah nyuwun agunging pangapunten.
 Cekap semanten, Matur nuwun
 Wassalamualaikum Wr  Wb.
(Sanggar Tresno Budaya Surakarta 085-6006-999-26)

PAMBIWARA PAHARGYAN NGUNDUH MANTU


PAMBIWARA PAHARGYAN BOYONG PENGANTEN
(NGUNDUH MANTU) ADAT JAWA

Kula nuwun
Assalamualaikum  Wr.  Wb.
Para pinisepuh saha sesepuh ingkang satuhu kinabekten, sumrambah para tamu kakung saha putri ingkang kinurmatan.
Purwakaning atur, langkung rumiyin sumangga kula dherekaken sesarengan ngunjukaken puji syukur dhumateng Gusti ingkang Maha Kawasa ingkang taksih kepareng paring  kamirahan dhumateng panjenengan sedaya dalasan kula.
Nun inggih, kanthi peparing kanugrahan saking pangeran ingkang Maha Kawasa kalawau, wonten pahargyan ing titiwanci punika mugi kalisa ing rubeda sedayanipun, aamiin.
Ing sak lajengipun, kula minangka pambiwara wonten ing pahargyan punika badhe ngaturaken urut reroncening tatacara ingkang badhe lumampah:
-          Ingkang sepisan, rawuhipun penganten sarimbit saha pangombyong;
-          Kalajengaken lampahing tatacara pasrah panampi penganten sarimbit;
-    Paripurna pasrah panampi, kalajengaken lampahing tatacara adat: gepyokan, ngunjuk toya wening, kinalungan sekar rinonce kalajengaken  singkeban sindur;
-   Paripurna lampahing tatacara adat, kalajengaken penganten sarimbit kaboyong saha    kadherekaken lenggah ing sasana palenggahan,
-          Saksampunipun penganten lenggah, kalajengaken waosan pandonga,
-          Paripurna waosan pandonga, kalajengaken tata upacara pangabekten.
-          Paripurna pangabekten, kalajengaken hatur sugata utawi lelangen budaya sawatawis,
-  Ing saklajengipun, lelangen budaya kasigeg, kalajengaken lampahing tatacara hatur pambagyaharja,
-          Saksampunipun hatur pambagyaharja, kalajengaken peparing sabda tama,
-          Paripurna peparing sabda tama pratanda paripurnaning pahargyan ing kalenggahan punika.
Mekaten para tamu kakung saha putri, sampun kula haturaken menggah urut reroncening tata cara pahargyan ing wanci punika.
Ing saklajengipun katur para tamu kasuwun hanyekecakaken lenggah sinambi midhangetaken ungeling gendhing-gendhing ingkang kapiyarsa. Nuwun, matur nuwun.
------------- Rawuhipun pemanten sarimbit ..................
Para tamu kakung saha putri ingkang kinurmatan, kados-kados sampun wonten tengara menggah rawuhipun penganten sarimbit.
Awit saking punika, katur Bp ............................ ingkang kapiji nampi pasrah, kasuwun siyaga ing gati, makaten ugi dhumateng Bp.................................... saha Bp ................................... ingkang minangka panyumbul. Katur para asma ingkang sampun sinebat, kasuwun jumeneng wonten ing sasana pangandikan.
-Rawuhipun penganten sarimbit, sinubagya ungeling Ladrang Wilujeng Pbr.
Saget ngrumpaka (menawi wekdalipun nyekapi)
“Kawuryan temanten sarimbit sampun jengkar saking panti busana binayangkare kadang ingkang sampun piniji, temanten sarimbit hanggenya lumaksana wonten ing samadyaning pahargyan katon atut runtut gegandhengan asta tan bisa ginggang sakrikma pinara sapta. Tindakipun temanten sarimbit menawi pun pirsani nyengsemaken ingkang samya mirsani.
Saya caket tindakipun penganten sarimbit sampun prapteng unggyan ingkang tinuju. 
( Kalajengaken pasrah panampi )
            Katur Bp .................................. ingkang minangka pangarsaning lampah, sasana pasrah sawetahipun kasumanggakaken. Nuwun

(HATUR PASRAH)

Makaten sampun paripurna menggah atur pasrah, ing saklajengipun katur Bp..................................... wekdal panampi atur pasrah sakwetahipun kahaturaken. Nuwun

(HATUR PANAMPI PASRAH)

Makaten sampun paripurna menggah atur pasrah saha panampi. Ing saklajengipun badhe kalajengaken tatacara adat jawi ingkang winastan gepyokan, saha kalajengaken ngunjuk toya wening lan mengagem sangsang sekar mlathi rinonce
Ingkang ngasta unjukan tirta wening Ibu .................. Ing saklajengipun Ibu ....................... (penganten kakung) ngunjukaken tirta wening.
Saksampunipun paripurna lampahing tatacara adat jawi, kalajengaken putra penganten sarimbit sinengkeban sindur dening keng ibu, saha ing mangke tindakipun pinanganten sarimbit, ing ngarsa sung tuladha Bp............................ inggih keng ramanipun penganten kakung.
(Tindakipun penganten sinubagya ungeling Ketawang Boyong Basuki Pbr.)                       
(Saget karumpaka, hambokbilih wekdalipun hanyekapi )
Para tamu kakung saha putri ingkang kinormatan, sampun prapteng ungyan kang tinuju, ing saklajengipun badhe kalajengaken waosan pandonga, ewadene ingkang minangka mangarsani waosan pandonga Bp..........................................
Hambokbilih sampun samepta ing karya, wekdal pandonga sakcekaipun kula haturaken.  matur nuwun.
(Hambokbilih kawontenaken waosan ayat suci AL QUR’AN, saget dipun rumiyinaken/sak derengipun waosan pandonga).
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Makaten sampun paripurna menggah waosan pandonga, kalajengaken tatacara adat ingkang winastan pangabekten.
Katur  ibu .................................... kasuwun mratitisaken lampahipun pangabekten, saha katur Bp ................................ kasuwun hanglolos ageman duwung penganten kakung.
Kagalih sampun siyaga sedayanipun, dhumateng ingkang tinanggenah sasana saha wekdal kula sumanggakaken, nuwun. Amrih rahayuning lampah widadaning sedya, lampahing pangabekten kairing ungeling Ladrang Santimulya / Mugirahayu.
Makaten sampun paripurna pangabekten, ing saklajengipun tumapak  hatur pambagyaharja.
Hatur pambagyaharja badhe kasarira dening Bp .................................. minangka sulihipun Bp ................... kekalih. Jumenengipun Bp .......................... kasumbul Bp ................................... saha Bp.............................. Katur Bp ....................................... sekaliyan kasuwun njumenengaken putra penganten  sarimbit, ingkang jinajaran rama ibu saha besan sekaliyan.
Hambokbilih sampun siyaga sedayanipun, sasana saha wekdal sakcekapipun kula sumanggakaken. Matur  nuwun.
(HATUR PAMBAGYAHARJA)
Makaten sampun pari purna menggah hatur pambagyaharja, ing saklajengipun katur para tamu kakung putri sedaya kasuwun hanyekecakaken lenggah, sinambi midhangetaken lelangen gendhing-gendhing ingkang badhe kahaturaken saking wirapradangga. Matur nuwun.
(HATUR SABDA TAMA) menawi wonten
Para tamu kakung saha putri ingkang kinurmatan, kados-kados pahargyan prasaja ing kalenggahan punika dungkap paripurna.
            Awit saking punika, katur Bp ............................... sekaliyan mugi keparenga nderekaken jengkaripun penganten sarimbit, rama ibu saha besan sekaliyan, tumuju sak ngajengipun kori pawiwahan sakperlu nampi atur pamitipun para tamu sedaya.
Hambokbilih sampun siyaga sedayanipun, sumangga wekdal sawetahipun kula sumanggakaken.
          Minangka pratandha paripurna pahargyan, hambokbilih sampun kapireng ungeling Ayak-Ayakan Slendromanyura, saha kalajengaken Ladrang Tedak Saking Pbr, kalajengaken Ladrang Gleyong Pl 6.
[ Nengga bidhaling tamu jengkar, sinambi matur ]
Para tamu kakung saha putri, makaten sampun paripurna pahargyan prasaja ing kalenggahan punika, mboten kesupen kula ingkang minangka pambiwara ing kalenggahan wekdal punika, hambokbilih manggih kalepatan ingkang arupi menapa kemawon, kula tansah hanyenyadhong lumunturing pangapunten.
Saha konduripun para tamu sedaya kula derekaken kanthi asesanti jaya-jaya wijayanti rahayuwa ingkang sami pinanggih.
Nuwun, matur nuwun.
Wassalamualaikum  Wr.  Wb.

(Sanggar Tresno Budaya Surakarta / 085-6006-999-26)

Senin, 10 Juni 2019

TAWA 'MALAIKAT' DI MASJID"Kenalkanlah Anak kita dengan Masjid?"
Sering Terjadi Waktu Mau Sholat, Anak - Anak Kecil di Suruh Keluar dari Masjid, Alasannya Takut Mengganggu Sholat, Banyak Pengurus Masjid Yang tidak Sabar Menghadapi Anak - Anak Kecil Yang Lalu Lalang Keberada'annya di Masjid, Tidak Sedikit diantara Mereka Mengusir Anak Kecil Keluar dari Masjid, atau Menempatkan di Shaf Paling Belakang agar tidak Mengganggu Jama'ah Yang Lain...

Jangan Membuat Anak - Anak kecil "BINGUNG",
Anak - Anak Kecil Waktu Mengaji Selalu di Nasehati Oleh Ustadznya : Kalau Sudah dengar Adzan dimasjid, Maka Harus Sholat di masjid.

Dan Nabi Muhammad SAW Justru Berinteraksi dengan Anak - Anak di sa'at Sholat di Masjid...
Berikut ini ada Cerita yang bisa dijadikan Pelajaran Untuk kita, Yang ditangani Oleh Rosululloh SAW,
Di riwayatkan Oleh Sahabat Nabi yang Bernama Yaddad ra :

Suatu ketika Nabi datang ke Masjid Untuk Melaksanakan Sholat dan Nabi Membawa Cucunya, Hasan dan Husein,
Lalu Nabi Meletakkan Cucunya di sampingnya, Kemudian Nabi Mengangkat Takbirotul ihrom Memulai Sholat, Pada Sa'at Nabi Sujud, Sujudnya Nabi Sangat Lama sekali tidak Seperti biasanya, Maka Saya diam - diam Mengangkat Kepala Saya Untuk Melihat Apa Gerangan yang terjadi, dan benar saja, Saya Melihat Cucu Nabi sedang Menunggangi Punggung Nabi yang sedang Bersujud, Setelah Melihat Kejadian itu Saya Kembali Sujud Bersama Makmum yang Lainnya, Ketika Selesai Sholat Para Sahabat sibuk Bertanya Pada Rosululloh : "Wahai Rosululloh, Baginda Sujud sangat lama sekali, Sehingga kami Sempat mengira terjadi apa - apa atau Baginda sedang menerima Wahyu"...
Baginda Rosul Menjawab : "Tidak, Tidak, Tidak Terjadi apa - apa, Cuma tadi Cucuku Menaiki tubuhku, dan saya tidak mau Memburu - burunya sampai dia Menyelesaikan mainnya dengan Sendirinya"
(HR.Nasa'i dan Hakim).

Jika Anak - Anak Muslim Berlari, Riang ,Ketawa di Masjid yaitu lah Ciri khas Anak - Anak, ingatkanlah Mereka dengan Pelukan dan Senyuman Manis,
Sebenarnya Mereka "Malaikat" yang Sedang Bergembira di Rumah Robb-Nya,

Dalam Riwayat yg lain Rasulullah Mempercepat Sholatnya karena ada tangis anak kecil yang memanggil ibunya yg sedang ikut Sholat Berjama'ah Bersama Rasulullah,
Itulah Masjid Nabi yang tak sepi dari Anak - Anak Kecil, Maka Layak lah Para Pengurus Masjid diberi Pemahaman Tentang Masjid Sebagai Pusat Peradaban Islam...

Muahmmad Al fatih Penakluk konstantinopel Pernah Berkata : "Jika kalian tidak lagi Mendengar Riang tawa dan Gelak bahagia anak-anak di masjid - masjid, Maka Waspadalah... Sa'at itu kalian dalam Bahaya."

Maka dari itu, Biasakan Anak kita Kenal dengan Masjid, Ajak Mereka Untuk Sholat di Masjid...

Semoga Bermanfaat!!!

Source: Ustadz Wijayanto fb

Senin, 03 Juni 2019

KODE BAN MOBILBUAT YANG MAU MUDIK LEBARAN PEMILIK MOBIL WAJIB MENGERTI KODE BAN MOBIL

Contoh yang tertulis di ban mobil :
205/65/R15 94 H

↳ 205 ⇨ Lebar BAN.
↳ 65 ⇨ Tinggi BAN.
↳ R ⇨ Ring/Diameter.
↳ 15 ⇨ Ukuran Ring.
↳ 94 ⇨ Max Beban.
↳ H ⇨ Max 210km/h.
↳ S ⇨ Max 180km/h.
↳ T ⇨ Max 190 km/h.
↳ U ⇨ Max 200km/h.
↳ V ⇨ Max 240km/h.
↳ Z ⇨ >240km/h
↳ W ⇨ 270km/h
↳ Y ⇨ 300km/h

Setiap BAN ada 4 angka terlihat di sisi BAN
↣ Contoh : 2214

Menunjukkan keluaran ban baru dari pabrik pada minggu ke *22* tahun *2014*

Setiap BAN mempunyai tempo/waktu/masa penggunaan ideal 5 tahun sejak tanggal dikeluarkan dari PABRIK.

Jika membeli B̲A̲N̲ ̲B̲A̲R̲U̲ pastikan tahun terkini.

Jika membeli BAN dengan kode tahun yang sudah lewat, maka kita berhak untuk minta diskon dari daftar harga sesuai dengan ketentuan.

Contoh ban dijual pada akhir tahun 2017 :
Produk tertulis tahun:
2014 Potongan Disc 20%.
2013 Potongan Disc 40%.
2012 Potongan Disc 60%.
2011 ... Jangan dibeli meskipun ditawari diskon 80%.

Usia BAN (BARU) bila sudah lebih dari 5 tahun, maka kondisi karet ban sudah keras sebab sudah masuk kategori expired (kadaluarsa) meskipun belum digunakan.

Sangat disarankan jangan dibeli karena jelas bisa membahayakan jiwa anda dan keluarga.

Mari Kita Teliti Demi Keselamatan Jiwa Kita Dan Keluarga.

Hati-hati membeli ban mobil!

Semoga bermanfaat & selamat dlm mudik..

Shared from WAG 

Minggu, 19 Mei 2019

PERBEDAAN MODEL, METODE, STRATEGI, PENDEKATAN DAN TEKNIK PEMBELAJARAN


PERBEDAAN MODEL, METODE, STRATEGI, PENDEKATAN DAN TEKNIK PEMBELAJARAN

Dewasa ini masih banyak dari kalangan pendidik, khususnya kita selaku guru yang masih bingung tentang perbedaan antara model, metode, strategi, pendekatan dan teknik pembelajaran. Bahkan tidak sedikit yang malah menyamakan model dengan metode, strategi dengan teknik, dan lain sebagainya. Perlu kita ketahui bersama, hal tersebut adalah sebuah kekeliruan yang perlu kita perbaiki.

Semua hal yang saya sebutkan tadi (model, metode, strategi, pendekatan dan teknik pembelajaran) antara satu dengan yang lainnya jelas berbeda dan memiliki peran sendiri-sendiri.

Nah bagi rekan guru yang ingin mengetahui letak-letak perbedaanya silahkan simak ulasannya berikut, saya harapkan setelah anda membaca artikel ini, sudah tidak ada lagi yang namanya kerancuan pemahaman berkenaan dengan hal ini.

Model Pembelajaran

Model pembelajaran hakikatnya adalah sebuah bentuk pembelajaran yang tergambarkan dari awal sampai akhir pembelajaran yang dikemas secara khas oleh seorang pendidik. Dengan kata lain, model pembelajaran adalah bingkai atau bungkus dari pengaplikasian suatu metode, pendekatan dan teknik pembelajaran. Namun demikian, terkadang penggunaan istilah model pembelajaran sering disamakan dengan strategi pembelajaran.

Metode Pembelajaran

Metode pembelajaran bisa diartikan sebagai sebuah cara yang dipergunakan dalam pengimplementasian rencana yang telah disusun dalam suatu kegiatan nyata untuk mencapai tujuan pembelajaran. Ada beberapa metode pembelajaran yang bisa dipergunakan untuk mengimplementasikan strategi pembelajaran, yaitu metode ceramah, demonstrasi, diskusi, simulasi, laboratorium, pengalaman lapangan, brainstorming, debat dan lain sebagainya.

Strategi Pembelajaran

Strategi pembelajaran merupakan cara-cara tertentu yang dipergunakan secara prosedural dan sistematis dalam suatu aktivitas pembelajaran, dalam rangka meningkatkan kualitas hasil dan

Sementara itu, menurut Kemp dalam Wina Senjaya (2008) mengatakan bahwa strategi pembelajaran merupakan suatu aktivitas pembelajaran yang mesti dikerjakan pendidik dan peserta didik sehingga tujuan pembelajaran bisa dicapai secara lebih efisien dan efektif.

Selanjutnya, mengutip pemikiran J. R David (Wina Senjaya, 2008) mengatakan bahwa dalam strategi pembelajaran tersirat makna perencanaan. Yang artinya, bahwa strategi pembelajaran hakikatnya masih bersifat konseptual berkenaan keputusan-keputusan yang nantinya akan diambil dalam rangka melaksanakan proses pembelajaran.

Dilihat dari jenisnya, strategi pembelajaran bisa dikelompokkan ke dalam dua bagian, yaitu exposition-discovery learning dan group-individual learning. Sedangkan jika ditinjau dari cara pengolahan dan penyajiannya, strategi pembelajaran bisa dibedakan menjadi 2 macam, yaitu strategi pembelajaran induktif dan strategi pembelajaran deduktif.

Pendekatan Pembelajaran

Pendekatan pembelajaran merupakan sudut pandang atau titik tolak guru terhadap proses berlangsungnya pembelajaran, yang merujuk terhadap pandangan akan terjadinya sebuah proses yang sifatnya masih sangat general atau umum, didalamnya mewadahi, menguatkan, menginsiprasi dan melatari metode dalam suatu pembelajaran dengan cakupan teoretis tertentu.

Dilihat dari jenisnya, pendekatan pembelajaran terbagi menjadi dua jenis pendekatan, yaitu  pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik  dan pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada pendidik.

Teknik Pembelajaran

Teknik pembelajaran bisa diartikan sebagai sebuah cara yang dilakukan seorang guru dalam mengimplementasikan metode pembelajaran secara spesifik. Misalkan, penggunaan metode ceramah di sebuah kelas dengan jumlah peserta didik yang terbatas tentunya secara teknis harus berbeda dengan penggunaan metode ceramah di kelas dengan jumlah peserta didik yang banyak.

Sumber:
http://www.infokemendikbud.web.id/2019/05/perbedaan-model-metode-strategi.html?m=1#
(rantaiguru)

Sabtu, 18 Mei 2019

RADIO GARDEN - RADIO SELURUH DUNIA

Stasiun Radio Di Berbagai Belahan Dunia

Asli ini keren banget. Gak tahu karya siapa, tp  teknologi ini canggih

Coba ini...
KEREEEN...

Hanya dengan sentuhan jari anda dapat mendengar siaran radio di di seluruh dunia cukup sentuh titik hijau yang ada gambar peta .
Silahkan mencoba

AMAZING TECHNOLOGY

http://radio.garden/live/boca-raton/fau/

Source: WAG

Rabu, 15 Mei 2019

BUKU 4 & BUKU 5 PEMBINAAN DAN PENGEMBAANGAN PROFESI GURUBUKU 4 dan BUKU 5
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN
PROFESI GURU

EDISI TAHUN 2019

BUKU 4 DOWNLOAD DISINI
BUKU 5 DOWNLOAD DISINI

Sabtu, 04 Mei 2019

JUKNIS PPDB SMA DAN SMK TAHUN 2019/2020


JUKNIS PPDB SMA DAN SMK
TAHUN PELAJARAN 2019/2020
PROVINSI JAWA TENGAH


JUKNIS PPDB SMA DOWNLOAD DISINI
JUKNIS PPDB SMK DOWNLOAD DISINI


*) Paparan slide ppt

KISI-KISI PENILAIAN AKHIR TAHUN (PAT) 2018/2019


KISI - KISI PENILAIAN AKHIR TAHUN (PAT)
SMP
Tahun Pelajaran 2018/2019

UNTUK KALANGAN SENDIRI
SMP NEGERI 1 WONOGIRI

Bahasa Inggris Kelas VII  DOWNLOAD
Bahasa Inggris Kelas VIII  DOWNLOAD
Bahasa Indonesi Kelas VIII  DOWNLOAD
IPA Kelas VII  DOWNLOAD
IPA Kelas VIII  DOWNLOAD
IPS Kelas VIII  DOWNLOAD
MATEMATIKA Kelas VII  DOWNLOAD
MATEMATIKA Kelas VIII  DOWNLOAD
JAWA Kelas VII  DOWNLOAD
JAWA Kelas VIII  DOWNLOAD
PRAKARYA Kelas VII  DOWNLOAD
PRAKARYA Kelas VII  DOWNLOAD
AGAMA ISLAM  Kelas VII  DOWNLOAD
AGAMA ISLAM  Kelas VIII  DOWNLOAD
PPKN Kelas VII  DOWNLOAD
PPKN Kelas VIII  DOWNLOAD
PJOK  Kelas VII  DOWNLOAD
PJOK  Kelas VIII  DOWNLOAD
AGAMA KATHOLIK  Kelas VII  DOWNLOAD
AGAMA KATHOLIK Kelas VIII  DOWNLOAD
AGAMA KRISTEN  Kelas VII  DOWNLOAD
AGAMA KRISTEN  Kelas VIII  DOWNLOAD
Source: MKKS Kab Wng

Selasa, 23 April 2019

ARTIKEL POPULER GURU DI JATENG POS EDISI 16 APRIL 2019

PTK - PENELITIAN TINDAKAN KELAS

METODE PEMBELAJARAN

KOMPETENSI PEDAGOGIK GURU

PENGEMBANGAN SILABUS

P E N I L A I A N

Senin, 22 April 2019

PENGEMBANGAN RPP (RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN)

Minggu, 14 April 2019

TEORI-TEORI BELAJAR

ARTIKEL ILMIAH POPULER DI JATENG POS

DOWNLOAD

Sabtu, 06 April 2019

BUKU PANDUAN KPPS PEMILU 2019


Buku Panduan KPPS Pemilu 2019

Silahkan DOWNLOAD disini

BUKU PENILAIAN BERBASIS HOTS


Buku Pegangan Penilaian
Berorientasi High Order Thinking
Skills (HOTS)

Program Peningkatan Kompetensi Pembelajaran Berbasis Zonasi

Silahkan DOWNLOAD 👈