NO WASTING TIME!

Mendamba UN yang Jujur

OPINI | Dimuat di Jurnal Nasional pada Senin 18 April 2011

Sertifikasi Otomatis Cetak Guru Profesional?

Dimuat di Harian Solopos pada Selasa 4 Nopember 2008

Wajah Bopeng Pendidikan Kita

Refleksi Hardiknas

Kaji Ulang Ujian Nasional

Dimuat di Jurnal Nasional pada Sabtu 11 Mei 2013

Setelah RSBI dibubarkan

OPINI | Sutrisno, Guru SMPN 1 Wonogiri

Kamis, 25 Oktober 2018

ATUR PASRAH PENGANTEN SAHA UPAKARTI


HATUR PASRAH PENGANTEN SAHA UPAKARTI
Kula nuwun,

Assalamualaikum Wr. Wb.

Kawilujengan, kamulyan minggahipun katentreman, mugi tansah kajiwa saha kasarira dhumateng hangga panjenengan sedaya dalasan kula.
                                                                                                   
Para pinisepuh saha sesepuh ingkang satuhu kinabekten, sumrambahipun para tamu kakung saha putri ingkang satuhu luhuring budi, maliginipun dhumateng Bp.......................................... minangka srayanipun Bp........................................ sekaliyan.

Sakderengipun kula nglajengaken matur, sumangga langkung rumiyin kula dherekaken sesarengan ngunjukaken puji syukur wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Kawasa, ingkang sampun paring kasarasan, kawilujengan saha katentreman dhumateng panjenengan sedaya dalasan kula, satemah ing titi wanci punika panjenengan sadaya lan kula taksih saget  makempal manunggal kanthi wilujeng ing sedayanipun.

Menggah wigatosing pisowan kula, kula minangka srayanipun    Bp................................ kekalih, ngaturaken salam taklim kanthi atur Assalamualaikum Wr Wb, mugi kahaturaken dhumateng ingkang hamengku gati. Sowan kula ing mriki kinen hamasrahaken penganten kakung Bg................... putra kakungipun Bp.................... kekalih, ingkang badhe kapanggihaken kaliyan Rr ........................... putra pawestrinipun Bp.......................... sekaliyan nut sataning adat ingkang sampun lumampah wonten ing wewengkon mriki.

Menggah sowanipun penganten kakung, saking keparengipun Bp.............................. kekalih, kinanthen ubarampe ingkang sinebat upakarti, minangka jangkeping palakrami, inggih punika ingkang awujut: majemukan jangkep, jeningan maligi  kagem penganten putri, saha arta utawi redana minangka buwuh pundutan sarem, saha taksih kathah ingkang badhe kula aturaken, hananging mboten saget kula sebataken setunggal mbaka setunggal. Awit sedayanipun sampun cekap, pramila penganten kakung sawetahipun kula pasrahaken dhumateng panjenengan, lan kula sapangambyong namung ndherek memuji mugi lampahipun pahargyan tansah manggih wilujeng kinalisaken saking sedaya rubeda.

Ing saklajengipun hambok bilih pahargyan ing mangke sampun paripurna, kula sakpangambyong nyuwun pamit, saha nyuwun donga pangestu mugi wangsul kula tansah manggih wilujeng ing sedayanipun.

Makaten menggah ingkang saget kula aturaken wonten ngarsa panjenengan, mboten kesupen wonten lepat hanggen kula sowan sakpangambyong, punapa dene kula ingkang minangka talanging basa, wonten kirang saha langkungipun  hanggen kula matur tansah nyuwun agunging pangapunten.

Cekap semanten, matur nuwun.


Wassalamualaikum Wr. Wb.


(Sanggar Tresno Budaya Surakarta / 085600699926)

ATUR PASRAH PENGANTEN
HATUR PASRAH PENGANTEN
ADAT JAWA
Kula nuwun,

Assalamualaikum  Wr.  Wb.

Kawilujengan, kamulyan minggahipun katentreman, mugi tansah kajiwa saha kasarira dhumateng hangga panjenengan sedaya dalasan kula.

Para  pinisepuh saha sesepuh ingkang satuhu kinabekten, sumrambahipun para tamu kakung saha putri ingkang winengku ing karahayon, maliginipun Bp................................ minangka srayanipun Bp .......................................... sekaliyan.

Sakderengipun kula nglajengaken matur, langkung rumiyin sumangga kula dherekaken sesarengan ngunjukaken puji syukur wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Kawasa, ingkang sampun paring kasarasan, kawilujengan saha katentreman dhumateng panjenengan sedaya dalasan kula, satemah wonten ing titi wanci punika panjenengan lan kula taksih saget makempal manunggal wonten ing wisma pahargyan kanthi manggih wilujeng.

Menggah wigatosing pisowan kula, kula minangka srayanipun Bp............................... kekalih, ngaturaken salam taklim kanthi atur Assalamualaikum Wr Wb, mugi kahaturaken dhumateng ingkang hamengku gati. Saklajengipun sowan kula ing mriki, sinaraya supados hamasrahaken penganten kakung Bg................................. putra kakungipun Bp................................. kekalih ingkang badhe kapanggihaken kaliyan Rr ................................ putra pawestrinipun Bp ...................................... sekaliyan, nut satataning adat ingkang sampun lumampah wonten ing wewengkon mriki. Awit sedayanipun sampun cekap, pramila penganten kakung sawetahipun kula pasrahaken dhumateng panjenengan, lan kula sapangombyong namung ndherek memuji mugi lampahipun pahargyan tansah manggih wilujeng kinalisaken saking sedaya rubeda.

Hambokbilih pahargyan ing mangke sampun paripurna, kula sakpangombyong nyuwun pamit saha nyuwun donga pangestu mugi wangsul kula tansah manggih wilujeng sedayanipun.

Makaten menggah ingkang saget kula aturaken wonten ngarsa panjenengan, mboten kesupen wonten lepat anggen kula sowan sapangambyong, punapa dene kula ingkang minangka talanging basa, wonten kirang saha langkungipun tansah nyuwun agunging pangapunten.

Cekap semanten, matur nuwun.


Wassalamualaikum Wr   Wb

(Sanggar Tresno Budaya / 085600699926)

NGRUMPAKA LAMPAHING PENGANTEN PUTRINGRUMPAKA LAMPAHING PENGANTEN PUTRI
Suruping sang arka mratandhani gumantining rahina gumantos ratri, kang kapyarsa lamat-lamat muhung Ketawang Puspawarna kaya-kaya lagya asung pambagya maring penganten putri, anjurung puji hastuti mugi-mugi hanggenya badhe lelumban ing samodraning bebrayan tansah kinalisaken godha rencana lan manggih gesang kaleresan.

Kawuryan ana teja hangenguwung mancur mancurat cahyaning, lah punika muhung prabane sang anyar katon nenggih sang penganten putri, purnaning hangadi busana hangedi sarira hamulas wadana tumunten harsa manjing ing bale winangun kakanthi dening para kulawarga ingkang sampun piniji.

Pantesing busana hangemba-embaning busananing prameswari nata, lamunta kacandra saking mandrawa, abyor mompyor pating calorot pating gelebyar kaya kilat hasesiring, katon hamucang kanginan denira lumaksana penganten putri, meloking wadana katon sumunu kadi dene cahyane kencana ingkang binabar.

Sunaring netra kadi damar kanginan, lumering sarira sinembah endahing busana akarya cingaking para ingkang samya humiyat, prapta ing samadyaning bale winangun dadya kagyat kang tumingal marang sekaring pahargyan, hanguningani lumebering para tamu kakung putri engkang sami hangrawuhi, kawistara wus kebak hangebaki jroning sasana pahargyan, satemah kaya andhoyong-ndhoyongna pancak sujining bale winangun.

Prapteng unggyan kang tinuju, marma tumanduk ing raos ingkang tumanem ing kalbu tan kawawa sinanggit kanthi wileding basa panyandra.

Tanggap ing sasmita pangembaning penganten putri hanenggih ibu .................................... saha ibu ................................... Arsa mratitisaken lenggahing sang penganten putri ing sasana kursi rinengga, hangentasi laksitaning tata cara ingkang wus sinanggit dening para kulawangsa, kawistara lenggah hanggana raras sang penganten putri ing sasana rinengga, ingapit patah sakembaran.


(Sanggat Tresno Budaya Surakarta / 085600699926)

PAMBIWARA PAHARGYAN PENGANTENPAMBIWARA PAHARGYAN PENGANTEN
(ADAT JAWA)

Kula nuwun,

Assalamualaikum Wr.  Wb.

Kawilujengan, kamulyan minggahipun katentreman, mugi tansah kajiwa saha kasarira dhumateng hangga panjenengan sedaya dalasan kula.
Dhumateng para pinisepuh saha para sesepuh ingkang kula bekteni, para tamu kakung saha putri ingkang tansah kula tresnani.

Sak derengipun kula hangaturaken menggah reroncening tata cara ingkang sampun kasanggid dening para kulawangsa, langkung rumiyin sumangga kula dherekaken ngunjukaken puji syukur wonten ing ngarsanipun Gusti ingkang Maha Kawasa, inggih   awit saking peparingipun barokah saha rohmatipun, satemah saget handayani pahargyan wekdal punika sumrambahipun dhumateng panjenengan sedaya dalasan kula, ingkang taksih dipun parengaken kempal manunggal wonten ing wisma pahargyan ing mriki kanthi kebak ing kabagyan.

Sinawung wigatosing sedya, mugi tata cara lampahing pahargyan ing kalenggahan punika, tansah winantu ing karaharjan, tebih saking rubeda.

Para tamu kakung saha putri, para pinisepuh saha sesepuh ingkang mahambek budi darma, mugi wonten keparengipun kula minangka pambiwara, badhe hangaturaken urut reroncening pahargyan ingkang badhe lumampah;

·        Lampah tatacara ingkang sepisan, miyosipun penganten putri saking panti busana.
·      Lampah tatacara ingkang angka kalih, bidhalipun sang dhuta pamapag.                                 Saklajengipun tatacara candhakipun menggah sowanipun penganten kakung kalajengaken pasrah panampi.
·        Paripurna pasrah panampi, kalajengaken tatacara panggih penganten.
·      Saksampunipun tatacara panggih, kalajengaken putra panganten sarimbit kadherekaken lenggah ing sasana palenggahan ingkang sampun sumadya.
·        Menggah lampah tatacara candhakipun, tumapak waosan pandonga.   
·      Paripurna waosan pandonga, kalajengaken lampahing tatacara lan upacara adat ingkang winastan upacara krobongan jangkep.
· Paripurna lampahing tatacara krobongan, kalajengaken rawuhing besan sekaliyan saha pangombyongipun.
·     Saksampunipun besan lenggah sawetawis, kalajengaken lampahing tatacara pangabekten.
·     Paripurna pangabekten, kalajengaken hatur pasugata lelangen budaya.
·     Sawetawis lelangen kasigeg, kalajengaken tumapaking hatur pambagyaharja.
·     Paripurna hatur pambagyaharja, kalajengaken hatur sugata lelangen budaya ing candhakipun.
·   Paripurna lelangen budaya, kalajengaken paripurnaning pahargyan ing kalenggahan wekdal punika.
· Pratandha paripurnaning pahargyan, kagalih penganten sarimbit, rama-ibu, saha besan sekaliyan sampun kadherekaken tumuju ing sakngajenging kori pahargyan ingkang saperlu nampi saha ndherekaken konduripun para tamu sedaya.

Makaten sampun kula haturaken menggah urut reroncening tatacara pahargyan, kaliyan hanyrantos tumapaking tatacara ing candhakipun, katur para tamu sedaya kasuwun hanyekecakaken lelenggahan kanthi mardikaning manah.  Nuwun.

--------------- Tumapaking upacara ---------------

Para tamu kakung saha  putri miwah para pinisepuh saha sesepuh ingkang kinurmatan, pambiwara sampun nampi sasmita saking sesepuh, bilih penganten putri sampun rampung hanggenipun amulas wadana angrasuk busana, awit saking punika, hangruntuti tata cara ingkang sampun karakit, tumunten badhe kadherekaken jengkar saking panti busana tumuju dhumateng ing sasana rinengga.

Sumedyaning kayun saha hangetrepi tata upacara adat widi widana ingkang sampun sinengker dining trah Surakarta Hadiningrat.

Ingkang punika dhumateng ibu ..................................... saha ibu .................................... kanthi suka rena, kasuwun hanganthi penganten putri mugi kalenggahaken ing sasana kursi rinengga ing samadyaning bale winangun.

Para tamu saha para pinisepuh saha sesepuh, nyuwun tambahing pangestu, dene lampahing penganten putri kinurmatan kanthi ungeling ketawang ....................................

(Cathetan)
Utawi inggih saged mawi sasmita gending tuladhanipun makaten.
                         
Yen cinandra tindakipun penganten putri pindha sekar mancawarna ingkang kaseliring maruta/mangambar arum gandaning penganten putri pindha mekaring kusuma.

-------------------- Tumunten ungeling Ktw. ..........................................

(Ngrumpaka Lampahing Penganten Putri)
Tuladha aturipun pambiwara sasampunipun penganten putri lenggah;
Para tamu kakung saha putri saha para lengggah ingkang tansah winantu ing pakurmatan, makaten kanthi lulus raharja tindakipun penganten putri ingkang ginarubyug para kadang tumuju balai winangun
.
Penganten putri sampun lenggah wonten ing kursi rinengga, jroning wardaya kalian hanyrantos jejoko mudha ingkang dadya geganthilaning ati, kanthi hanyrantos tumapaking tata cara, ingkang punika dhumateng Bp ............................. minangka dhuta pamapak penganten kakung tumuju dhumateng papan pambusanan, wekdal sawetahipun kasumanggakaken, murih rahayuning sedya widadaning lampah, tindakipun sang dhuta pamapak sinawung ungeling  Ayak-ayakan Pl Br

Tuladha aturipun pambiwara wekdal penganten kakung saking panti busana;

Tumapak tatacara ing candhakipun, penganten kakung jengkar saking sasana busana.
Tindakipun penganten kakung jengkar saking sasana busana kabiwaldha ungeling Ladrang Wilujeng.

Awit rawuhipun sesepuh saking penganten kakung, dhumateng Bp........................................ kasuwun siyaga ing sangandhaping pandhapi agung ingkang saperlu ing mangke badhe nampi pasrahipun penganten kakung, jumenengipun Bp........................................... kasumbul Bp ......................................... saha Bp .......................................

Dhumateng Bp ................................. kasuwun mratitisaken rawuhipun penganten kakung sakpangombyong, dhumateng ingkang tinanggenah wekdal saha panggenan sawetahipun kula haturaken, matur nuwun.

Tuladha pambiwara hamiwiti badhe pasrah;

Para tamu kakung saha putri, kados-kados sampun siyaga ing sedayanipun, awit saking punika dhumateng Bp ...................................... ingkang minangka hatur pasrah, wekdal sakcekapipun kula haturaken. Nuwun, matur nuwun.

(HATUR PASRAH)
Tuladha haturipun pambiwara sasampunipun hatur pasrah;
Makaten para tamu saha para lenggah, sampun pari purna hatur pasrah, ing saklajengipun katur    Bp ...................................... keparenga hanampi hatur pasrah, wekdal sakcekapipun kula haturaken. Nuwun,  Matur nuwun.

(HATUR PANAMPI)
Tuladha haturipun pambiwara sak sampunipun pari-purna pasrah-panampi tumapak tatacara panggih penganten.
Para tamu kakung saha putri ingkang kepareng lelenggahan ing samadyaning pahargyan, makaten sampun paripurna tatacara pasrah panampining penganten, ingkang punika kalajengaken tatacara panggih penganten nut satataning adat ingkang lumampah wonten ing wewengkon Surakarta Hadiningrat.

Keparenga kula hangaturaken para paraga ingkang sampun piniji mratitisaken miwah nyamektakaken ubarampening panggih.

a.       Ingkang kasuwun mratitisaken panggih        Ibu ......................................
b.      Cecawis ubarampe panggih                           Ibu / Sdr / Rr ......................
c.       Pangarih-arih penganten kakung                  Bp .......................................
                Bp ......................................

d.      Ngasta nampan isi sindur                             Rr .......................................
e.       Patah sakembaran                                        Anak angger......................
                                                                     Anak angger......................
            f .  Pangarih-arih penganten putri                      Ibu .....................................      
                                                                           Ibu .....................................
g.  Nyingepi sindur                                            Ibu penganten putri
            h.  Ingarsa sung tuladha                                     Rama penganten putri

Makaten sampun kahaturaken menggah para paraga ingkang kepareng badhe manggihaken penganten, saha hambokbilih sampun siyaga ing sedayanipun tumapaking tatacara panggih kula sumanggakaken dhumateng ingkang tinanggenah.

Tumapaking tatacara panggih kanthi kinurmatan ungeling gendhing Kodok Ngorek, saha katur para tamu wontening lampah tatacara panggih, panyuwun ingkang hamengku gati mugi wonten keparengipun paring donga pangastuti dhumateng penganten sarimbit kanthi lelenggahan kewala. Nuwun.

(Ngrumpaka penganten panggih)
Makaten para tamu kakung saha putri, sampun paripurna menggah lampahing tata upacara panggih penganten. Ing saklajengipun katur para tamu kakung saha putri kasuwun lelenggahan kanthi mardikaning penggalih sinambi midhangetaken ungeling gendhing saking kadang pangripta gendhing.

Atur sasampunipun panggih penganten ;
Para tamu kakung saha putri ingkang kinurmatan, makaten sampun pari purna tatacara panggih penganten. Ing saklajengipun badhe kalajengaken tatacara adat jawi ingkang winastan tatacara krobongan jangkep, awit saking punika dhumateng ibu juru rias mugi keparenga mratitisaken lampahipun tatacara adat jawi ingkang badhe lumampah, saha katur ibu ...................................... keparenga cecawis ubarampening tatacara adat jawi.

Kagalih sampun siyaga sedayanipun, katur ingkang tinanggenah, sasana upacara adat sawetahipun kula haturaken.

Minangka pangiring lampahipun tatacara adat jawi kahiring Ladrang Sriwidada ;

-----------------------------------------------------------------------------

Lampahing tatacara adat jawi wonten 3 perangan.
Lampahing tatacara adat ingkang sepisan, ingkang winastan Trajusing (bobot timbang) 
Menggah werdining bobot timbang, sekawit putra Bp ..................................... sekaliyan namung setunggal, ngancik titiwanci kalenggahan punika sampun tambah setunggal inggih punika Bg.................................. putra kakungipun Bp .................................. sekaliyan ugi ingkang winastan putra mantu.

Sanadyan punika putra mantu, namung jroning manah Bp ..................................... sekaliyan karengkuh kadosdene putra piyambak, pramila menawi dipun bobot lan dipun timbang, menika sami awratipun lan sami bobotipun. Pangrengkuh mboten wonten putra piyambak lan putra mantu, sedaya karengkuh kadosdene putra pribadi.

Sasampunipun bobot-timbang pari purna, kalajengaken tatacara candhakipun ingkang winastan tatacara kacar- kucur.

Menggah werdining kacar-kucur punika, minangka asok bandha lan guna-kayanipun putra penganten kakung dhumateng ingkang pawestri.
Saksampunipun katampi minangka peparing saking ingkang garwa, sang pinanganten putri mboten katalumpen emut purwaning duksina, pramila emut dhumateng tiyang sepuhipun ingkang ngukir jiwa-raganipun, wiwit saking guwa garba ngantos dumugining akhir dewasanipun, pramila minangka bhekti, saperangan peparing saking ingkang garwa, kacaosaken dhumateng tiyang sepuh kekalih.

Pari-purna kacar-kucur, kalajengaken tatacara ing candhakipun, ingkang winastan kembul bujana.

Menggah werdinipun, menika nedahaken minangka karukunaning bebrayan ing antawisipun kakung lan pawestri, pangajab hambokbilih manggih gesang ingkang ngremenaken, sesarengan dipun raosaken babagan kabingahan kalawau. Namung kosok wangsulipun, hambokbilih mrangguli kawontenan ingkang mboten ngremenaken, supados sedaya kalawau dipun raosaken sesarengan.

Werdi ing sanes, yen ana kepenake ayo pada dirasakake bebarengan, lan yen ana ruwet rentenging bebrayan ayo padha disangga bebarengan. Saha wonten tetembungan ing sanes, yen ana rasa legi lan pahit ayo padha dirasakake bebarengan.

Pari-purna kembul bujana, kalajengaken rawuhipun besan sekaliyan ;

Katur Bp .................................. sekaliyan mugi wonten keparengipun mratitisaken rawuhipun besan sakpandherek.

Saha dhumateng Bp ....................................... sekaliyan keparenga mratitisaken ingkang hamengku gati saperlu mangayu bagya rawuhipun besan sekaliyan.

Rawuhipun sinubagya ungeling Ladrang Tirta Kencana P.br. / Ldr. Manis P.br. Nuwun.

Para rawuh kakung saha putri hangruntuti tata cara sak lajengipun lampahing sungkeman. Katur ibu ..................................... kasuwun mratitisaken lampahipun sungkem panganten, saha dhumateng Bp .................................. kasuwun hanglolos ageman duwung putra penganten kakung.

Menawi kagalih sampun siyaga ing sedayanipun, dhumateng ingkang sampun sinebat asmanipun kasuwun siyaga ing gati hanindakaken karya  ............... Nuwun.

Lampahipun tatacara pangabekten sinubagya ungeling; Ldr. Mugi Rahayu Slm, L/dr Santi Mulya P. Br, /Ldr , Rangayu Pbr.

(Ngrumpaka Penganten Sungkem)

---------------------------------------------------------------------------
Makaten sanggya tamu, sampun pari-purna menggah lampahing pangabekten, ing saklajengipun kaliyan hanyrantos tumapaking tatacara candhakipun, saking ingkang hamengku gati badhe caos sugata ingkang arupi lelangen ............................... sawetawis

Kanthi makaten, katur kadang wira pradangga kasumanggakaken. Nuwun.
Para tamu kakung saha putri, pari paksa lelangen budaya kasigeg sawatawis, kinen nglajengaken lampahipun tatacara ing sak lajengipun. Menggah lampahing tatacara ing candhakipun, dhumawah hatur pambagyaharja, awit saking bombonging manah sampun ngawuningani semanten kathahipun para tamu ingkang sampun kepareng rawuh, pramila atur punika namung kandheg wonten ing satelenging jangga kewala, wonten ing kalodangan titi wanci punika nyuwun gungan katur Bp ..................................... mugi wonten keparengipun jumeneng sesulih talanging basa hatur pambagyaharja, menggah jumenengipun Bp.................................... kasumbul Bp ..................................... saha Bp ....................................  Dhumateng Bp ........................................ sekaliyan kasuwun mratitisaken jumenengipun penganten sekaliyan rama ibu  saha besan sekaliyan.

Kagalih sampun siyaga ing sedayanipun, dhumateng ingkang tinanggenah sasana saha wekdal kasumanggakaken. 

Nuwun.
(HATUR PAMBAGYAHARJA)
Makaten pari-purna hatur pambagyaharja, ing salajengipun panyuwun saking ingkang hamengku gati, katur para tamu sedaya wonten keparengipun hanglajengaken lelenggahan kanthi mardika, saha midhangetaken atur sugata gending-gending saking para kadang wira pradangga.      Nuwun.

Para tamu kakung saha putri, kados-kados pahargyan ing kalenggahan wekdal  punika sampun ndungkap pari-purna, awit saking punika katur Bp................................... sekaliyan, mugi wonten keparengipun jengkaraken penganten sekaliyan, besan sekaliyan, saha ingkang hamengku gati sekaliyan, kadherekaken  tumuju dhumateng sangajenging wiwara pahargyan ing saperlu nampi atur pamit saha nguntabaken konduripun para tamu sedaya.

Kagalih sampun siyaga ing sedayanipun, dhumateng ingkang tinanggenah mratitisaken wekdal salajengipun kasumanggakaken.  Nuwun.

Konduripun para tamu sedaya, kula dherekaken kanthi manggih wilujeng ing sedayanipun.

(Gending ayak-ayakan Slm – Ldr Tedhak Saking Pl.6 – Ldr Gleyong Pbr.)

Kula minangka ingkang kajibah pambiwara, hambokbilih wonten kirang langkungipun anggen kula matur, kula nyuwun gunging pangaksama.


Wassalamualaikum  Wr.  Wb.

(Sanggar Tresno Budaya Surakarta / 085600699926)

Sabtu, 20 Oktober 2018

KIDUNG SIRAMAN CALON PENGANTENKIDUNG SIRAMAN CALON PENGANTEN
Dhandanggula Pl 6


Werdine kang budaya piningit
Upacara siraman samangkya
Puji dunga siramane
Sinten kang arsa mantu
Hamiwaha putra kinasih
Nindakaken upacara
Siraman satuhu
Amrih kalis sambekala
Tulus widada manggya suka basuki
Binerkahan pangeran

Rama ibu wus samekta gati
Sinengkuyung dening para warga
Piniji kawibawane
Sadaya cacah pitu
Gunggung nawa sanga hanenggih
Oval Callout: 2Kang arsa nyirami putra
Dahat trusing kalbu
Siniram tirta marta
Sekar setaman ginarujug slira rukmi
Mrih sirnaning sukerta

Ginosokan lulur manca warni
Iku asung pituduh sanyata
Reresik jiwa ragane
Tirta kacidhuk siwur
Mengku wardi ngupadi ngelmi
Oval Callout: 3Ngesti adhi wursita
Cinadhi ing kalbu
Paugeraning bebrayan
Hangemuti laku jantraning ngaurip
Mrih bisa kasembadan

Rama ibu kang murwakani
Hanyirami maring putranira
Wujude trisna asihe
Yekti jejering sepuh
Ingkang tansah hamarsudi
Hanggegulang mring putra
Bebuden kan luhur
Bisowa dadi panutan
Annggonira mbangun bale wisma nini
Wibawa basukarya


Pinisepuh cacah sapta yekti
Dadya pralampita sanyata
Sagung piranti uripe
Kulit daging lan rambut
Otot balung sungsum lan getih
Saperlu hamanunggal
Amrih bisa runtut
Sagung tindak tandukira
Lelandesan paugeraning ngaurip
Tansah eling pangeran

Hamungkasi pituduh sayekti
Upacara siraman samangkya
Ingkang agung paedahe
Marang kang nembe mantu
Mugi hantuk berkahing Gusti
Kali sing sambe kala
Wahyune tumurun
Handayani kulawarga
Hanampiya kanugrahan kang sayekti
Purwa madya wasana(Sanggar Tresno Budaya Surakarta)