NO WASTING TIME!

Mendamba UN yang Jujur

OPINI | Dimuat di Jurnal Nasional pada Senin 18 April 2011

Sertifikasi Otomatis Cetak Guru Profesional?

Dimuat di Harian Solopos pada Selasa 4 Nopember 2008

Wajah Bopeng Pendidikan Kita

Refleksi Hardiknas

Kaji Ulang Ujian Nasional

Dimuat di Jurnal Nasional pada Sabtu 11 Mei 2013

Setelah RSBI dibubarkan

OPINI | Sutrisno, Guru SMPN 1 Wonogiri

Jumat, 16 November 2018

KISI-KISI BAHASA INGGRIS PAS GASAL 2018/2019KISI-KISI BAHASA INGGRIS PAS GASAL 2018/2019

BAHASA INGGRIS KELAS 7 DOWNLOAD DI SINI

BAHASA INGGRIS KELAS 7 DOWNLOAD DI SINI

BAHASA INGGRIS KELAS 7 DOWNLOAD DI SINI

Jumat, 09 November 2018

ATUR PAMBAGYAHARJA PAHARGYAN PENGANTEN


HATUR PAMBAGYAHARJA PAHARGYAN PENGANTEN
ADAT JAWA

Kula nuwun.

Assalamualaikum Wr  wb.

Kawilujengan, kamulyan minggahipun katentreman, mugi tansah kajiwa saha kasarira dhumateng hangga panjenengan sedaya dalasan kula.

Para pinisepuh saha sesepuh ingkang satuhu kinabekten, sumrambahipun para tamu kakung saha putri ingkang tansah kinurmatan.

Nuhoni dhawuhipun Bp..................................... kekalih, keparenga kula matur ing ngarsa panjenengan sedaya. Sakderengipun kula nglajengaken matur, langkung rumiyin sumangga kula dherekaken sesarengan ngunjukaken puji syukur wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Kawasa, ingkang sampun paring kasarasan, kawilujengan saha katentreman dhumateng panjenengan sedaya dalasan kula, satemah ing titi wanci punika, panjenengan sedaya lan kula saget makempal manunggal wonten ing wisma pahargyan kanthi manggih suka basuki.

(Wigatosing atur kula minangka sesulih saking Bp ............... kekalih kepareng matur wonten ngarsa panjenengan sedaya awit bombonging manah, ingkang hamengku gati sampun ngawuningani semanten kathahipun para tamu engkang kepareng lenggah ing sasana pahargyan, kanthi makaten Bp .................... kekalih mboten kuwawi matur piyambak, namung kandheg wonten ing jangga kewala.)

Para tamu kakung saha putri ingkang satuhu luhuring budi, kepareng kula hangambali hangaturaken pambagya wilujeng rawuh saha gunging panuwun ingkang tanpa pepindan, dhumateng sedaya ingkang sampun kepareng rawuh wonten ing wisma pahargyan punika, mugi keparenga lelenggahan kanthi suka mardikaning manah, ngantos dumugi paripurnaning pahargyan ing kalenggahan punika.

Ing saklajengipun kanthi renaning manah, keparenga kula ngaturaken wedaring gantha babaring sedya, wigatosing perlu, nadyan to sampun kanthi terwaca, lumantar serat sedahan, parandene dereng marem manawi dereng matur wonten ing ngarsanipun para tamu ingkang satuhu bagya mulya.

Ing saklajengipun Bp...................................... kekalih hanetepi darmaning asepuh kepareng mahargya putra pawestri ingkang asesilih Rr.......................................... ingkang sampun kalampahan kajatukrami kalian Bg ................................ admajanipun Bp............................................. sekaliyan, ingkang pidalem ing .................................................. Kel .........................................   Kec .............................. Wondene ijab qobul nikah miturut satataning agami tuwin pranataning pamarentah sampun kalampahan dinten ..................................... surya kaping ...................... wulan .............................. warsa.................... wanci jam................. wonten ing ...........................................   Saklajengipun kapanggihaken nut  sataning adat ingkang sampun lumampah wonten ing wewengkon mriki sampun kalampahan kanthi wilujeng,  awit saking donga-pamuji panjenengan sedaya, saha pinayungan rahmatipun Gusti ingkang Maha Kawasa, tansah kalis ing sambikala.

Ing saklajengipun panyuwuning saking Bp..................................  kekalih tansah wontena suka lilaning manah para tamu, langkung-langkung dhumateng para pinisepuh saha sesepuh kasuwun pamujinipun, mugi-mugi penganten kekalih pinaringan berkahing Gusti ingkang Maha Agung, lan dados keluarga sakinah, mawadah, warohmah, saget tresna trinesnanan, tansah atut runtut hanggenipun hanepaki manjing wonten gesang bebrayanipun, tundhonipun enggala pinaringan putra saha putri ingkang soleh saha sholikhah.

Para tamu kakung saha putri ingkang satuhu luhuring budi, mboten katalumpen  Bp .................................... kekalih ugi tansah ngaturaken agunging panuwun, dhumateng sanak kadang, para tangga tepalih, pamong mitra sedayanipun, ingkang sampun kanthi longgaring manah saha renaning  penggalih, ingkang sampun kepareng hambiyantu bot repotipun ingkang arupi tali asih, iguh pratikel, rerigen, banda bahu lan sanes-sanesipun, sedaya kalawau ingkang saget damel entheng sesangganipun engkang hamengku gati.
                                                                                   
Mboten wonten atur sanes kajawi namung ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa upami, lan awit saking kesaenan panjenengan kalawau, Bp............................................ kekalih nglenggana mboten saget caos piwales menapa-menapa, namung sedaya kalawau kahaturaken dhumateng ingkang Maha Kawasa, mugi-mugi pinaringan lelintu ingkang langkung kathah.

Minangka pungkasaning atur, hambok bilih Bp..................................... kekalih hanggenipun nampi rawuh panjenengan sedaya wonten kirangipun, mugi panjenengan sedaya paring pangapunten. Kula pribadi ingkang minangka talanging basa,  wonten kirang saha langkungipun hanggen kula matur, kula tansah nyuwun agunging pangapunten.
Cekap semanten, matur nuwun.
Wassalamualaikun Wr.  Wb.

Makaten pari-purna hatur pambagyaharja, ing salajengipun panyuwun saking ingkang hamengku gati, katur para tamu sedaya wonten keparengipun hanglajengaken lelenggahan kanthi mardika, saha midhangetaken atur sugata gending-gending saking para kadang wira pradangga.      Nuwun.

Para tamu kakung saha putri, kados-kados pahargyan ing kalenggahan wekdal  punika sampun ndungkap pari-purna, awit saking punika katur Bp................................... sekaliyan, mugi wonten keparengipun jengkaraken penganten sekaliyan, besan sekaliyan, saha ingkang hamengku gati sekaliyan, kadherekaken  tumuju dhumateng sangajenging wiwara pahargyan ing saperlu nampi atur pamit saha nguntabaken konduripun para tamu sedaya.

Kagalih sampun siyaga ing sedayanipun, dhumateng ingkang tinanggenah mratitisaken wekdal salajengipun kasumanggakaken.  Nuwun.

Konduripun para tamu sedaya, kula dherekaken kanthi manggih wilujeng ing sedayanipun.

(Gending ayak-ayakan Slm – Ldr Tedhak Saking Pl.6 – Ldr Gleyong Pbr.)

Kula minangka ingkang kajibah pambiwara, hambokbilih wonten kirang langkungipun anggen kula matur, kula nyuwun gunging pangaksama.


Wassalamualaikum  Wr.  Wb.

(Sanggar Tresno Budaya Surakarta / 085600699926 )

NGRUMPAKA PENGANTEN SUNGKEMNGRUMPAKA SUNGKEM
Penganten kakung wus jengkar saking dhampar, hanganhti ingkang garwa lumarap angabyantara mring rama ibunipun, estining panggalih namun sumedya sumungkem anguswa pepadaning rama ibu.

Sigra tumungkul amarikelu yayah konjem ing bantala wadananira penganten sarimbit, tangkeping asta sumembah ing jengku kanan, sinartan eninging cipta rumasuk sanubari, anyenyadhang rumentahing pangastawa saking ingkang rama ibu, mrih estining driya denira mangun brayan kinabulaken dening Gusti ingkang Maha Welas lan Maha Asih.

Lir senendal mayang jroning panggalih dupi ingkang rama ibu inguswa pepadanira dening ingkang putra. Sumedhoting wardaya tan bangkit sinayutan, sakala angelus-elus pamidhangane penganten putri, kebak ing rasa asih sutresna.

Kawuwusa nampi sihing rama ibu ingkang dhahat tumekeng kalbu, sanalika penganten angles kekes kadya linolosan bebanyunira, hangga hangalumpruk pindha kapuk. Tan kuwawa anandhang duhkithaning galih, waspa mijil amarawayan. Tumetesing waspa tumiba pangkoning ingkang rama ibu, cinandra kadya mutiara rinonce.

Punapa ta menggah darunane  jruning sumungkem anguswa pepadane ingkang rama ibu,    penganten aggung anget marang purwaning dumadi, duk rikala kalahirake aneng jagat padang
Enget marang rama kang wus sembada ngukir jiwa raga, miwah dadya lelantaring tuwuh.

Enget marang ibu kang wus kawawa dadya papaning yoga brata salebeting nawa candra dasa   ari, sarta anglelithing anggulawenthah wiwit kalane samana ngantya dewasa.

Eling – eling risang penganten wiwit timur mula anggung gininggung mring pepoyening kautamen, amila amung sakedhap netra wus bangkit angusadani onenging nala, nadyan anandhang sungkawa, cekap sinamun ing samudana. Waspada ing semu anguningani ingkang putra denira karerantan ing batin, kaya kawijil pangandikanira, mesi wasita adi;

Anakku ngger, Rara ...................................... lan Bagus ........................................, duk kalane isih cilik sira tak kekudang, yen ta dewasamu bisa manengku lan mengku dening sisiahanira muga-muga bisa rukun lan narima ing lakune swasana.

Ing kalungguhan iki, sapira ta lega bungahing atiku, dene kekudanganku wus dadi kasunyatan, kang mangkono, ora liwat aku kang dadi wong tuwamu hamung bisa hanyengkuyung karo kang murbeng dhumadi, muga hanggonmu hamangun bebrayan inggal tumeka ing gisiking gegayuhanmu.

Sarta dak sesuwun rina kalawan wengi, muga inggala antuk talining asmara, yaiku wujuding golek kencana kang bisa tata janma, kang datan liya momongan minangka rengganing wisma.
Anakku; ngger, muga-muga kanthi rahmating  Gusti kang akarya jagad tansaha memayungi kang dadi  gegayuhanmu.

Dhuh rama ibu, keng putra kekalih nglenggana, taksih kathah dedosa kula dhumateng rama ibu, punapa malih kula sakloron rumaos dereng saged madeg kanthi jejeg, pramila kula sakloron tansah nyuwun lan tumadhah pangertosan maligi ing panggesangan.


Kanthi panuntun panjenengan duh rama ibu, mugi kula saged nglampahi punapa ingkang dados kekudangan panjenengan sekaliyan.

(Sanggar Tresno Budaya Surakarta - 085600699926) 

Youtube Channel
http://www.trisnosolo.com/2018/11/ngrumpaka-penganten-panggih.html

NGRUMPAKA PENGANTEN PANGGIHNGRUMPAKA PENGANTEN PANGGIH
Wus dumugi wahyaning mangsakala, saking panguwaosing Gusti kang Maha Nasa. Ana titahing Gusti kang asipat Priya tanapi wanita kang badhe apala krama, nenggih kang asesilih Bagus................................ saha Rr ............................. kang wus katingal samya kadherekaken lumaksana mangarsa.

Sintentha ingkang kinarya pangarihing penganten putri, sang penganten putri kakanthi dening ibu ......................... saha ibu ............................. kang wus jengkar saking sasana palenggahan.

Lumaksananira penganten putri kahiring Bp ............................. sekaliyan ingkang tansah nderekaken lampahira sang penganten putri arsa nindakaken upacara panggih penganten.

Saya caket-saya caket hanggennira samya lumaksana mangarsa, sintentha ingkang kinarya pangarihing penganten kakung, minangka pangarihing penganten kakung kasarira Bp ............................................ saha Bp ..........................................................

Penganten hanggenira lumaksana saya caket hanyaketi unggyan kang tinuju nenggih wontening sasana panggih, minangka pambukaning upacara panggih penganten kanthi pratandha samya hatangkep asta.

Tangkeping asta penganten sarimbit pratanda wis ngancik tumapaking lelumban ing bebrayan agung, nut satataning pranatan kang wus sinengker ing nuswantara.

Kanthi siningkeban sindur dening keng ibu, sang penganten sarimbit kadherekaken lumampah tumuju ing sasana rinengga, jroning lampah penganten sarimbit ing ngarsa sung tuladha nenggih keng ramane penganten putri,........ ya......... Bp .............................. lumaksanane Bp ................................. kanthi madhep mantep pandulu nira kang wus hanggandhek keng putra penganten tumuju unggyan kang tinuju.

Punapata kang den agem busana penganten sarimbit, penganten sekaliyan ngagem busana tinaretes ing sesutya mawa retna kang mangemba busana nalendra ing Surakarta Hadiningrat.

Abyor mompyor pangageming penganten sekaliyan, yen sinawang saking ketebihan kadya sumunaring surya kang sumirat.

Sakjroning lampah penganten sekaliyan kadherekaken para kadang cinaket, ingkang tansah ndherekaken lampahira tumuju ing sasana pinajang.

( Menawi bapakipun wonten wingking )
Saya caket hanggenira lumaksana penganten sarimbit hanyaketi dhampar wewangunan, ingkang tansah kandherekaken hanggenira lumaksana dening tiyang sepuhipun ingkang tansah hanresnani.


Ing saklajengipun penganten sekaliyan lenggah jajar kanthi manah jenjem, ayem kang wus hamirsani para sanak kadang kang samya hanenggani.

(Sanggar Tresno Budaya Surakarta / 085600699926)

Youtube Channel:
https://www.youtube.com/watch?v=TJzuKyCwtYY


Jumat, 02 November 2018

ATUR PANAMPI PASRAH PENGANTEN SAHA UPAKARTIHATUR PANAMPI PASRAH PENGANTEN SAHA UPAKARTI

Kula nuwun
Assalamualaikum Wr. Wb.

Kawilujengan, kamulyan minggahipun katentreman, mugi tansah kajiwa saha kasarira dhumateng hangga panjenengan sedaya dalasan kula.

Para pinisepuh saha sesepuh ingkang satuhu kinabekten, sumrambahipun para tamu kakung saha putri ingkang satuhu luhuring budi, maliginipun Bp........................................ minangka srayanipun Bp........................................... sekaliyan.

Langkung rumiyin sumangga kula dherekaken sesarengan, ngunjukaken puji syukur wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Kawasa, ingkang sampun paring kasarasan,  kawilujengan saha katentreman dhumateng panjenengan sedaya dalasan kula, satemah ing titi wanci   punika, panjenengan sedaya lan kula saget makempal manunggal kanthi wilujeng ing sedayanipun.

Kula minangka sulihipun Bp.................................... kekalih ngaturaken pambagya wilujeng rawuh saha ngaturaken gunging panuwun awit rawuh panjenengan  sakpangambyong wonten  ing papan pahargyan wekdal punika. Wondene atur salam taklim  saking Bp..................................... sekaliyan lumantar panjenengan  kula tampi kanthi atur Wa’alaikum salam Wr Wb.
     
Menggah atur panjenengan hamasrahaken panganten kakung Bg.......................................... putra admajanipun Bp ..........................................saha  upakarti  kula tampi kanthi suka bingahing manah. Saklajengipun badhe kula aturaken dhumateng ingkang hamengku gati. Tumuli kalajengaken tatacara panggih nut satataning adat ingkang sampun lumampah wonten ing wewengkon mriki. Ing saklajengipun kula suwun panjenengan sapangambyong  kersa hangestreni miwah paring pandonga dhumateng penganten kekalih saha lampahipun pahargyan mugi tansah pinaringan berkah saking Gusti ingkang Maha Agung, saha kinalisaken saking sadaya rubeda.

Dhumateng Bp...................................  sapangambyong, hambok bilih pahargyan ing mangke sampun paripurna, kula namung ndherek ngaturaken wilujeng kundur mugi tansah manggih rahayu dumugi dalemipun piyambak-piyambak mboten wonten alangan setunggal punapa.

Makaten atur panampi kula, kula minangka sulihipun ingkang hamengku gati, hambokbilih wonten kirang saha langkungipun hanggen kula matur, kula tansah nyuwun agunging pangapunten.

Cekap semanten, matur nuwun


Wassalamualaikum Wr.  Wb.

(Sanggar Tresno Budaya Surakarta / 085600699926)

ATUR PANAMPI PASRAH PENGANTENHATUR PANAMPI PASRAH PENGANTEN
Kula nuwun.
Assalamualaikum Wr  Wb.

Kawilujengan, kamulyan minggahipun katentreman, mugi tansah kajiwa saha kasarira dumateng hangga panjenengan sedaya dalasan kula.
Para pinisepuh saha sesepuh ingkang satuhu kinabekten, sumrambahipun para tamu kakung saha putri ingkang satuhu luhuring budi, maliginipun  Bp........................... minangka srayanipun Bp ....................................... sekaliyan.

Sakderengipun kula nglajengaken matur, langkung rumiyin sumangga kula dherekaken sesarengan ngunjukaken puji syukur wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Kawasa, ingkang sampun paring kasarasan, kawilujengan saha katentreman dhumateng panjenengan sedaya dalasan kula, satemah ing titi wanci  punika, panjenengan lan kula taksih saget makempal manunggal kanthi wilujeng ing sedayanipun.

Kula minangka sulihipun Bp........................................ kekalih ngaturaken pambagya wilujeng rawuh, saha ngaturaken gunging panuwun awit saking rawuh panjenengan  sapangambyong  wonten ing papan pahargyan wekdal punika, wondene atur salam taklim saking  Bp ........................................ sekaliyan lumantar panjenengan kula tampi, kanthi atur Wa’alaikum salam Wr  Wb.

Menggah atur panjenengan hamasrahaken penganten kakung Bg..................................... admajanipun Bp ..................................... sekaliyan ugi kula tampi kanthi bingahing manah, tumuli badhe hanindakaken tatacara panggih nut satataning adat ingkang sampun lumampah wonten ing wewengkon mriki. Ing saklajengipun kula suwun panjenengan sakpangombyong kersa hangestreni miwah paring pandonga dhumateng penganten kekalih saha lampahipun pahargyan tansah pinaringan berkah saking Gusti ingkang Maha Agung,  saha  kinalisaken saking sedaya rubeda.

Ing saklajengipun katur Bp ..................................  sakpangambyong hambok bilih pahargyan sampun paripurna, kula namung ndherek ngaturaken wilujeng kondur, mugi  konduripun tansah manggih rahayu dumugi  dalemipun piyambak-piyambak, mboten wonten alangan setunggal punapa.

Makaten atur panampi kula, kula minangka sulihipun ingkang hamengku gati,  wonten kirang saha langkungipun hanggen kula matur, kula tansah nyuwun agunging pangapunten.

Cekap semanten, matur nuwun.


Wassalamualaikum  Wr  Wb.

(Sanggar Tresno Budaya Surakarta / 085600699926)